Arkitek sistem dagangan

Pemberi Lesen tidak diwajibkan untuk menyediakan Perkhidmatan Sokongan dalam situasi berikut: Di samping itu, Pemberi Lesen tidak diwajibkan untuk memberikan Perkhidmatan Sokongan untuk kod perisian yang ditulis oleh kliennya sendiri berdasarkan Produk.

Penggunaan Pengeluaran tidak termasuk hak untuk membiak Perisian untuk sublicensing, penjualan semula atau pengedaran, termasuk tanpa batasan, pengendalian pada masa perkongsian atau pengedaran Perisian sebagai sebahagian daripada susunan ASP, VAR, OEM, pengedar atau pengecualian. Peningkatan tidak termasuk pelepasan produk baru atau ciri tambahan yang mana mungkin ada caj berasingan.Produk atau modul perisian pihak ketiga yang dibekalkan oleh Pemberi Lesen, jika ada, boleh digunakan semata-mata dengan Perisian, dan mungkin tertakluk kepada penerimaan terma dan syarat yang disediakan oleh pihak ketiga tersebut.

Perjanjian ini akan ditafsirkan dan ditafsirkan mengikut undang-undang Switzerland, tanpa mengambil kira prinsip percanggahan undang-undang. Pihak-pihak dengan ini membenarkan ke bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah yang terletak di Zurich, Switzerland untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian ini.

Pemberi Lesen berhak untuk memberhentikan Perkhidmatan Sokongan sekiranya Pemberi Lesen, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan bahawa sokongan berterusan bagi mana-mana Produk tidak lagi dapat dilaksanakan secara ekonomi.

Tiada kegagalan mana-mana pihak untuk menjalankan atau menguatkuasakan mana-mana haknya di bawah Perjanjian ini akan bertindak sebagai penepian hak tersebut. Sebarang terma atau syarat yang terkandung dalam sebarang pesanan pembelian atau dokumen pesanan lain yang tidak konsisten dengan atau sebagai tambahan kepada terma dan syarat Perjanjian ini ditolak oleh Pemberi Lesen dan akan dianggap tidak sah dan tidak berkuatkuasa.

Apabila lesen itu berakhir anda mesti berhenti menggunakan Perisian dan menyahpasang semua contoh. Semua hak yang tidak diberikan secara khusus kepada anda di sini disimpan oleh Pemberi Lesen. Menyalin dan mengedar semula, dalam apa-apa bentuk, Permohonan Perisian atau Pemaju kepada pelanggan langsung atau tidak langsung anda adalah dilarang. Lesen Penggunaan Pengeluaran. Tertakluk kepada pematuhan anda terhadap terma dan syarat Perjanjian ini termasuk pembayaran yuran lesen yang berkenaan, Pemberi Lesen memberi kepada anda suatu lesen yang tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik, tanpa hak untuk menyublis, untuk tempoh Perjanjian ini, untuk : Lesen sedemikian terhad kepada bilangan CPU tertentu jika dilesenkan oleh CPU atau contoh-contoh Mesin Maya Java jika lesen oleh mesin maya yang mana anda telah membayar yuran lesen.

Sekiranya anda menggunakan Perisian di bawah lesen yang dinyatakan di bawah Seksyen 1 b Perjanjian ini akan berkuatkuasa sama ada untuk tempoh satu tahun jika dibeli sebagai lesen langganan tahunan atau secara berterusan jika dibeli sebagai lesen kekal. Lesen langganan tahunan akan diperbaharui secara automatik oleh satu tahun melainkan jika ia ditamatkan dengan notis satu bulan sebelumnya. Perjanjian ini secara automatik akan ditamatkan tanpa notis jika anda melanggar mana-mana terma Perjanjian ini.

Anda tidak akan menggunakan Perisian lain. Kecuali sebagaimana yang dilesenkan secara berlesen dalam Seksyen ini, Pemberi Lesen tidak memberikan hak atau lesen lain, dengan implikasi, estoppel atau sebaliknya. Anda tidak akan mengedarkan Perisian kepada mana-mana orang secara tersendirian atau berdasarkan OEM pengeluar peralatan asli. TERM a. Sekiranya anda menggunakan Perisian di bawah lesen yang dinyatakan di bawah Seksyen 1 a, Perjanjian ini akan berkuatkuasa untuk tempoh penilaian atau tempoh pembangunan.

Pemberi Lesen akan memberikan Pemberi Lesen sekurang-kurangnya tiga 3 bulan sebelum notis bertulis tentang apa-apa penghentian sedemikian Perkhidmatan Sokongan dan akan mengembalikan apa-apa yuran Perkhidmatan Sokongan yang tidak terakru Pemegang lesen mungkin mempunyai prabayar berkenaan dengan Produk yang terjejas.

Semasa Tempoh Perjanjian Lesen, Pemberi Lesen hendaklah membuat Penyelenggaraan Penyediaan yang tersedia kepada Pemegang Lesen jika, apabila dan apabila Pemegang Lesen membuat apa-apa Siaran Penyenggaraan sedemikian tersedia secara umum kepada para pelanggannya.

arkitek sistem dagangan

Pemberi Lesen mempunyai hak untuk menggantung prestasi Perkhidmatan Sokongan jika Pemegang Lesen tidak membayar apa-apa amaun yang perlu dibayar kepada Pemberi Lesen di bawah Perjanjian dalam masa tiga puluh 30 hari selepas amaun itu terhutang. Pemberi Lesen membenarkan bahawa Perisian akan dapat melaksanakan dalam semua hal yang material mengikut spesifikasi berfungsi yang dinyatakan dalam dokumentasi yang terpakai untuk tempoh 90 hari selepas tarikh anda memasang Perisian.

Pemberi Lesen tidak memberi jaminan bahawa operasi Produk Perisian akan selamat, ralat bebas, atau bebas dari gangguan. Setakat mana sekatan yang nyata atau tersirat tidak dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, sekatan-sekatan yang nyata atau tersirat itu akan terus berkuatkuasa dan berkuatkuasa sehingga ke tahap yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang tersebut.

Lesen Penggunaan dan Penggunaan Penggunaan Penilaian. Tertakluk kepada pematuhan anda terhadap terma dan syarat Perjanjian ini, Pemberi Lesen memberikan kepada anda lesen peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tanpa hak untuk menyublis, untuk tempoh Perjanjian ini, untuk menggunakan Perisian secara semata-mata untuk Penggunaan dan Penggunaan Penilaian.

Perjanjian ini adalah perjanjian lengkap dan eksklusif antara pihak-pihak yang berkenaan dengan hal perkara di sini, menggantikan dan menggantikan mana-mana dan semua perjanjian, komunikasi dan pemahaman yang sebelum dan selepas kedua-duanya bertulis dan lisan berkenaan perkara tersebut.

Pergi ke http: Pemberi Lesen bersedia melesenkan Perisian kepada anda hanya dengan syarat bahawa anda menerima semua syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini. Dengan menandatangani Perjanjian ini atau dengan memuat turun, memasang atau menggunakan Perisian, anda telah menyatakan bahawa anda memahami Perjanjian ini dan menerima semua istilahnya. Sekiranya anda tidak menerima semua terma Perjanjian ini, Pemberi Lesen tidak mahu melesenkan Perisian kepada anda, dan anda tidak boleh memuat turun, memasang atau menggunakan Perisian.

arkitek sistem dagangan

Rangka kerja adalah arsitektur rujukan yang direalisasikan e, arkitek sistem dagangan. Ia bukan senarai lengkap taktik, arkitek sistem dagangan. Gambar rajah berikut jelas menunjukkan kelebihan pintasan kernel. AlgoTrader berpotensi digunakan di tempat komponen pedagang automatik. Dengan peningkatan kerumitan semakin meningkat kos dan gambarajah berikut tepat menggambarkan ini. Tab Akaun Di bawah tab akaun ialah maklumat akaun umum seperti kedudukan, sejarah pesanan, dan sejarah transaksi. Pandangan ini terdiri daripada gambarajah urutan dan gambarajah aktiviti. Ini bukan sahaja dapat dikendalikan untuk menyambung ke destinasi yang berbeza dengan cepat, tetapi juga mengurangkan secara drastik arkitek sistem dagangan pasaran ketika datang untuk menyambung dengan destinasi baru. Semua hak yang tidak diberikan secara khusus kepada anda di sini disimpan oleh Pemberi Lesen. Pengawal paparan model - corak yang memisahkan perwakilan maklumat daripada interaksi pengguna dengannya.

Pemberi Lesen akan membuat usaha yang munasabah secara komersial untuk menyediakan Kemas kini yang direka untuk menyelesaikan atau meluluskan Ralat yang dilaporkan. Jika Ralat sedemikian telah diperbetulkan dalam Pelepasan Penyelenggaraan, Pemegang Lesen mesti memasang dan melaksanakan Pelepasan Penyelenggaraan yang berkenaan; sebaliknya, Kemas Kini mungkin disediakan dalam bentuk pembetulan, prosedur atau rutin sementara, yang akan digunakan sehingga Pelepasan Penyelenggaraan yang mengandungi Kemas kini kekal boleh didapati.


Setelah penamatan, anda mesti dengan serta-merta berhenti menggunakan Perisian dan memusnahkan semua salinan Perisian dalam pemilikan atau kawalan anda.

Pemberi Lesen tidak mempunyai kewajipan untuk menyokong atau menyelenggara mana-mana versi produk atau platform pihak ketiga yang mendasar termasuk tetapi tidak terhad kepada perisian, JVM, sistem operasi atau perkakasan yang produknya disokong kecuali i versi Produk semasa dan pendasar ketiga platform parti, dan ii kedua-dua versi sebelum Produk dan sistem operasi sebelum tempoh enam enam 6 bulan selepas ia mula digantikan.

Sekiranya berlaku pelanggaran waranti itu, Pemberi Lesen hendaklah, pada pilihannya, membetulkan Perisian atau menggantikan Perisian itu secara percuma. Waranti yang dinyatakan di atas dibuat untuk dan untuk kepentingan anda sahaja. Pemberi Lesen tidak memberi jaminan bahawa Produk Perisian akan memenuhi keperluan anda atau beroperasi di bawah syarat penggunaan tertentu anda.

Penggunaan Perisian pada jumlah CPU yang lebih besar atau contoh-contoh Mesin Maya Jawa akan memerlukan pembayaran yuran lesen tambahan. Produk atau modul perisian pihak ketiga yang dibekalkan oleh Pemberi Lesen, jika ada, boleh digunakan semata-mata dengan Perisian. Tiada Hak Lain. Hak-hak anda dalam, dan untuk menggunakan, Perisian adalah terhad kepada yang diberikan secara tegas dalam Seksyen 1 ini.